Martedì 16 Aprile 2024

Gaza, un dentista trasforma una tenda in una clinica di fortuna