A New York finisce l'era di Airbnb? Newyorchesi divisi